Obowiązek informacyjny zgodny z art. 13 ust. 1 i 2 RODO

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Bursa Szkolna Integracyjna w Szczecinie.
  Z Administratorem można skontaktować się listownie: ul. Zygmunta Starego 1, 70-504 Szczecin, e-mailowo
  : bsi@miasto.szczecin.pl oraz telefonicznie: 91 43 46 835.
 2. Inspektorem Ochrony Danych jest  Agnieszka Marciniak, zastępcą Inspektora Ochrony Danych Osobowych jest  Rafał Malujda, z którymi  można się skontaktować e-mailowo: iod@spnt.pl oraz telefonicznie: +48 91 85 22 093.
 3. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji zadań publicznych własnych i  zleconych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e, f, lub art. 9 ust. 2 lit. a, b, c, e, f, g, h, i, j RODO. Bursa Szkolna Integracyjna przetwarza dane osobowe, co do których istnieje obowiązek prawny ich podania bądź podanie danych osobowych jest dobrowolne w zależności od celu i podstawy prawnej przetwarzania. Jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować niemożnością realizacji usługi. 
 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub umowy powierzenia przetwarzania danych. 
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane w bursie przez okres wynikający z przepisów ustawy „Prawo oświatowe” (Dz. U z 2017 r. poz. 59, 949, 2203, Dz. U z 2018        r. poz. 650) oraz ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Nagrania z monitoringu wizyjnego budynku przechowywane będą przez     okres do 14 dni.
 6. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu  wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 7. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.
 9. Podanie danych osobowych, w zależności od określonej sytuacji może być wymogiem ustawowym, umownym bądź warunkiem zawarcia umowy. Niepodanie Przez Państwa wymaganych danych, może wiązać się z określonymi konsekwencjami (np. brak możliwości zawarcia umowy).